דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הסכם תנאי השימוש באתר yes ובשירותיו

 הסכם תנאי השימוש באתר yes ובשירותיו

1.      כללי

1.1.   אתר yes שכתובתו www.yes.co.il (להלן - "האתר") מנוהל על ידי די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ (להלן - "yes") ו/או מי מטעמה.

1.2.   גלישתך באתר והשימוש בשירותים, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי הסכם זה (להלן - "ההסכם") וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.

1.3.   מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט.

1.4.    yes תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך.

2.    פרשנות

2.1.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.

2.2.   בהסכם זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3.   החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

3.      השימוש באתר yes

3.1.      הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של yes ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות התקשורת. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה. 

3.2.   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎3.1 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק  תמונה, איור, סרטון, קובץ, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן - "התכנים"), ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

3.3.   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎3.2 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של yes, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור.

3.4.      yes מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.

3.5.   yes תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך שירותים שלא בתשלום כגון קבלת מידע אודות המנוי שלך, לוח השידורים, הודעות על מבצעים שונים וכן שירותים בתשלום כגון רכישת ערוצים ו/או תכנים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת (להלן - "השירותים").

3.6.      ככל שתבחר לעשות שימוש בשירותים בתשלום שיוצעו לך על ידי yes, התשלום בגין השירותים הללו ייגבה באמצעות אמצעי התשלום באמצעותו אתה משלם את דמי המנוי כפי שיהיה מעודכן במערכות yes באותה עת, וחיובך יעשה בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות שבינך לבין yes.

3.7.      כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, שלמותם, רמת העדכון שלהם, התאמה לתכלית מסוימת ואטרקטיביות המחיר שבו הם מוצעים ואין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו כלפיך. לפיכך, yes לא תהא אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם לך כתוצאה מהחלטות ו/או פעולות ו/או הסתמכות על השירותים ו/או המידע שיוצג באתר.

3.8.   יתכן ונפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכדומה במידע ובתכנים שיוצגו באתר, על כך אנו מתנצלים ונעשה את מירב המאמצים למנוע תקלות אלה, אך למרות זאת yes לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך נוכח טעויות אלה. 

3.9.      yes שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא yes זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחלו עליך באותה העת. כמו כן, yes שומרת על זכותה לגבות תשלום בגין הגלישה באתר, כולו או חלקו.

3.10.  השימוש בשירותים המוצעים באתר yes מתאפשר תחילה באמצעות תהליך רישום קצר, על-ידי הצגת מספר פרטים של בעל המנוי ו/או פרטים אחרים שיידרשו, כפי שיוחלט על ידי yes, מעת לעת (להלן - "הפרטים") וכמובן, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. yes תשמור את הפרטים שלך בהתאם לכל דין, ובמאגר מידע ממוחשב.

3.11.  הינך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, yes תהא זכאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.

3.12.  יובהר, כי אין בפרטים ובהרשאות שהנך נותן ל-yes במסגרת הליך הרישום כדי לגרוע מפרטים ו/או הרשאות שניתנו על ידך ל-yes במסגרת הצטרפותך לשירותי הטלוויזיה של yes.

3.13.  הפרטים ישמשו את yes למשלוח הודעות שרותיות לרבות שליחת נספחי מבצע, עדכונים על מועדי הגעת הטכנאי ועוד. 

3.14.  הפרטים, לרבות שם המשתמש והסיסמה שבחרת, הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לצד שלישי אחר, הנך מתחייב לשמור בסודיות פרטים אלה (ככל שפרטיך הועברו לצד אחר אנא עדכן את yes באופן מיידי), כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטים אישיים של משתמש אחר. yes תראה אותך כאחראי לכל פעולה שתבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרת ובכל מקרה, yes לא תישא בשום אחריות לשימוש שיעשה בפרטים מכל סיבה שהיא וגם במקרה שצד שלישי יעשה בהם שימוש ללא הסכמתך.

3.15.  yes תהא רשאית, למנוע ממך את האפשרות להירשם לפעילות כלשהי ו/או שירות ו/או לבטל את רישומך, ככל שתהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הפרת איזו מן ההוראות הקבועות בהסכם זה ו/או בהסכם ההתקשרות שבינך לבין yes ו/או איזו מהוראות הדין.

3.16.  yes תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי Cookies אשר נמצאים במחשבך, לשם תפעולו השוטף של האתר, איסוף מידע אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות המשתמשים ועוד. בנוסף, yes תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי ה-Cookie שעל מחשבך או כאלה שמקורם בצדדים שלישיים (כגון רשתות חברתיות), כדי לפרסם את עצמה באתרים אחרים או כדי להתאים למשתמשים את התוכן הפרסומי אשר יוצג להם, בהתבסס על שימושים שונים שהם עושים באינטרנט. הנך רשאי לשנות את ההגדרות ביחס לקבצי ה-Cookie באמצעות הדפדפן.

3.17.  בעת השימוש באתר, בתכניו וצריכת השירותים ייאסף מידע אודות השירותים שנצרכו על ידך. yes תהא רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצורך אספקת השירותים, מתן המלצות צפייה אישיות, גביית הכספים, עריכת חשבונות, ניתוח המידע, שיפור השירות ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, והכל בהתאם להוראות הדין. בנוסף תהיה yes רשאית לעשות שימוש במידע לצרכים נוספים אם ניתנה לכך הרשאתך.

3.18.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, yes מתחייבת לפעול בהתאם להוראות כל דין, בכל הקשור לשמירה על פרטיותך כגולש באתר, והכל בכפוף להוראת הסכם זה.

3.19.  יתכן שהאתר יאפשר הורדת תוכנות של yes או של צדדים שלישיים, ובמקרה זה הינך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיונות. בכל מקרה של הורדת תוכנה על ידך, yes לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך בקשר עם הורדת התוכנה ו/או שימוש שייעשה על ידך בתוכנה שהורדה מהאתר.

3.20.  yes אינה מתחייבת להעמיד לרשותך תמיכה טכנית לגלישה באתר לרבות השירותים המוצעים בו, ולא תהא לך כל טענה ו/או  דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4.      אבטחת מידע

4.1.   yes נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם yes אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות yes ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר.

4.2.   לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט yes ו/או מי מטעמה עקב חדירה ו/או שיבושים כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט yes במקרים כאלה כאמור. הינך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי yes ו/או מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.

4.3.   בגלישתך באתר הינך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר.

5.    קישורים לאתרים נוספים (link)

5.1.   yes תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרים נוספים אשר אינם באחריות yes ואינם מהווים תמיכה ו/או המלצה של yes באמור בהם. yes תהא רשאית לשנות קישורים אלה בכל עת.

5.2.   yes אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים באתרים להם יש קישורים באתר ועל הקישורים עצמם, שכן אתרים אלה לא נערכו על ידי yes ואינם בבעלותה ו/או באחריותה.

5.3.   yes לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

6.      אחריות ושיפוי

6.1.   חרף המאמצים שעושה yes על מנת להבטיח את תקינות האתר, yes אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות ו/או תהא חסינה מפני חדירה של גורמים שאינה מורשים.

6.2.   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎6.1 לעיל yes לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בתכנים ו/או בשירותים. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכך כי הנך פוטר את yes מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.

6.3.   הנך מתחייב לשפות את yes בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם ל-yes תוצאה מהפרתך את הוראות הסכם זה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד yes שעילתה בשימוש שנעשה על ידך בתכנים.

7.      הדין החל וסמכות שיפוט

על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

 חזרה לראש העמוד
הסכם תנאי השימוש באתר yes ובשירותיו