דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מדיניות ביטולים

הינך רשאי לבטל עסקה שביצעת לרכישת טובין ("העסקה") בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). להלן נפרט בתמצית את מדיניות הביטולים שלנו, אשר כפופה לכללי חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מדיניות זו לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק הגנת הצרכן תגברנה.

תנאי ביטול עסקה

הינך רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
אם הינך אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998), אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות), הינך רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המפורטים כאמור, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי yes ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, נציגי yes יהיו רשאים לדרוש ממך כי תציג לפניהם תעודה המוכיחה שהינך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, תידרש להציג לפני נציגי yes את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או לספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

אופן ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול ל-yes באחת הדרכים הבאות:
(א) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של yes בטלפון 1-800-20-8000 או 2080*;
(ב) משלוח דואר רשום לכתובתנו רח' היוזמה 6 כפר סבא, 44425;
(ג) משלוח דוא"ל לכתובת - info@yesTV.co.il ;
(ד) משלוח פקס למספר 09-7616193;
ככל שמדובר בעסקה לרכישת מסך טלוויזיה, הודעת הביטול תועבר מנציגי yes במקביל ליבואן הרלוונטי.

תוצאות ביטול עסקה
ביטול עקב פגם, אי התאמה או אי אספקה

אם ביטלת את העסקה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל עקב פגם במוצר שרכשת, עקב אי התאמה בין המוצר שרכשת לבין הפרטים שנמסרו לך לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, עקב אי אספקת המוצר שרכשת במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת שלנו, יחולו ההוראות להלן:
(א) אנו נחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
(ב) אם קיבלת את המוצר שרכשת, יהא עליך להעמידו לרשותנו במקום שבו נמסר לך המוצר ותודיע לנו על כך, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבלת בעקבות ביצוע העסקה.
(ג) אם המוצר הותקן בביתך, אנו נהיה רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

ביטול שאינו עקב פגם, אי התאמה או אי אספקה

אם ביטלת את העסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או אי אספקה, יחולו ההוראות להלן:
(א) אנו נחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור, ולא נגבה ממך סכומי כסף כלשהם, למעט דמי ביטול (ככל שנחליט לגבותם) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שרכשת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.
(ב) אם קיבלת את המוצר שרכשת, עליך להחזירו אלינו, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבלת בעקבות ביצוע העסקה.
(ג) אם המוצר הותקן בביתך, אנו נהיה רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.
אין בהוראות האמורות כדי לגרוע מזכותה של yes לתבוע ממך את נזקיה במקרה שתחזיר אלינו מוצר שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו בזמן שהיה ברשותך.

ביטול עסקה על ידי yes

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:
(א) נוכח מעשה או מחדל של הלקוח אשר יש בהם כדי לפגוע ב-yes ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של yes ו/או ביבואנים של המוצרים ו/או בצד ג' כלשהו;
(ב) במקרה שנפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי המוצר לרבות המחיר או פרטים אחרים;
(ג) במקרה שהקניה נעשה שלא בהתאם לתנאי הרכישה;
(ד) במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת המוצר.
הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור, זכות הביטול לא תחול על עסקאות אשר לפי חוק הגנת הצרכן, אין חובה לבטלן, לרבות טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.