דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תנאי שימוש yesGo

הסכם תנאי שימוש בשירות yesGO של yes

הסכם זה ("ההסכם") הינו חוזה בין מנוי yes ("אתה") לבינינו, חברת די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ("yes") לשימוש בשירות yesGO.

במקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה ובין הסכם ההתקשרות, כהגדרתו להלן, יגברו תנאי הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. למונחים הקבועים בהסכם זה תהא המשמעות שניתנה להם בהסכם ההתקשרות, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
לשם נוחות מנוסח ההסכם בלשון זכר, אולם הוא מיועד גם לנשים וגם לגברים.

1. הגדרות
"אזור השירות" - מדינת ישראל, וכן שטחי יהודה ושומרון וכמפורט בסעיף - 2.1.6 להלן.
1.2. "אתר yes" – בכתובת www.yes.co.il או בכל כתובת אחרת עליה נחליט מעת לעת.
1.3. "המכשירים" – המכשירים, מערכות ההפעלה המתאימים לרישום לשירות yesGO, כמפורט ברשימת המכשירים המופיעה באתר yes
("רשימת המכשירים") ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים באתר yes. אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את רשימת המכשירים ואת
התנאים והמגבלות בכל עת.
1.4. "הסכם ההתקשרות" - ההסכם אשר הוראותיו מסדירות את ההתקשרות בינך ובנינו לשם קליטת שידורי הטלוויזיה של yes, בין אם באמצעות לווין ובין אם באמצעות רשת האינטרנט, לרבות כל נספח וכל מבצע אליו הצטרפת.
1.5. "מנוי yes" - לקוח פרטי המנוי על שידורי הטלוויזיה של yes, בכפוף למבצע הראשי אליו הוא מנוי.
1.6. "משתמש" (אתה) – מנוי yes, שנרשם לשירות בהתאם להוראות הסכם זה. תחת כל משתמש כאמור, ניתן יהיה לרשום 1 מכשירים שהשירות יהיה זמין בהם שהם שלך או של מי מבני ביתך המתגורר עמך בדרך קבע אשר הורשה על ידך לעשות שימוש בשירות )להלן: "מכשירים רשומים"(, ואולם אין בכך בכדי לגרוע מהאמור בסעיפים 2.5 , ו- 2.8 להלן. yes תהא רשאית לשנות את מספר המכשירים המופיע בסעיף זה מעת לעת.
1.7. "שידורי הטלוויזיה של yes" - שידורי טלוויזיה רב ערוצית באמצעות לוויין או באמצעות רשת האינטרנט לרבות שירותי yesVOD.
1.8. "שידורי yesGO" - חלק משידורי הטלוויזיה של - yes בהם ניתן לצפות במסגרת שירות yesGO בהתאם לתנאי הסכם זה וכן שידורים נוספים שאינם כלולים בשידורי הטלוויזיה של כפי שיהיו מעת לעת. לא כל הערוצים, ערוצי ה- yes VOD ותכני ה- VOD הכלולים בשידורי הטלוויזיה של yes יכללו בשירות yesGO.
1.9. "שירות yesGO" או "השירות" - שירות המספק את היכולת לצפות בשידורי yesGO באמצעות המכשירים.
1.10. "שירותי yesVOD" - שירותי צפייה בתכני VOD באמצעות ציוד תומך.
1.11. "תכני VOD" – תכנים הניתנים להזמנה לפי דרישה אם כנגד תשלום ואם ללא תשלום לרבות ערוצי VOD בהם ניתן לצפות במשדרים מסוימים כנגד תשלום חודשי ללא תשלום נוסף בגין הצפייה בכל משדר ומשדר, הכלולים בערוץ ולרבות תכנים שיוצעו במתכונות נוספות כפי שיקבעו מעת לעת על ידנו, והכל בהתאם לתעריפים כפי שיקבעו מעת לעת ויובאו לידיעתך טרם הרכישה.

2. רישום ושימוש בשירות yesGO
2.1. השימוש בשירות yesGO יתאפשר בכפוף לתנאים המצטברים כמפורט להלן:
2.1.1. הנך מנוי yes; ו-
2.1.2. יש ברשותך מכשיר או מכשירים כהגדתם לעיל; ו-
2.1.3. נרשמת לשירות yesGO; ו-
2.1.4. הורדת את האפליקציה למכשירים בהתאם לפירוט באתר yes ; ו-
2.1.5. המכשירים הרשומים לשירות yesGO מחוברים לרשת האינטרנט באמצעות חיבור קווי, רשת G3 (ו/או רשת מדור מתקדם יותר כפי שיפורט באתר yes מעת לעת) ו/או באמצעות רשת Wi-Fi ו/או באמצעות רשת אחרת כפי שיפורט באתר yes מעת לעת; ו-
2.1.6. המכשירים הרשומים לשירות yesGO מצויים בתחומי אזור השירות ועושים שימוש בכתובת IP ישראלית (על אף האמור לעיל, השירות עשוי להיות זמין גם בנדידה מחוץ לאזור השירות ככל שהנך עושה שימוש בחבילות גלישה העושות שימוש בכתובת IP ישראלית); ו-
2.1.7. אישרת את תנאי הסכם זה.
2.2. הרישום הראשוני בלבד לשירות yesGO והשימוש בו יהיה מותנה בהזנת סיסמה אישית המורכבת משם המשתמש והסיסמה המשמשים לכניסה לאתר yes ("הסיסמה"). כל שימוש שאינו שימוש ראשוני בשירות באמצעות המכשירים הרשומים יתאפשר באמצעות הזדהות באמצעות הסיסמה או ללא סיסמה באמצעות הזנת קוד ("קוד הזדהות") שיישלח למכשיר הנייד של מנוי yes המעודכן במערכות yes.
2.3. לצורך ביצוע פעולות שונות כגון הסרת השירות, הסרת מכשירים, שינוי שמות מכשירים רשומים וכיו"ב, תידרש להיכנס לאתר yes , ולשם כך תידרש קיומה של כתובת דואר אלקטרוני מעודכנת במערכות yes וסיסמא אישית של מנוי yes.
2.4. אנו נהיה רשאים להתנות המשך השימוש בשירות yesGO בכל עת בהתקנת גרסה חדשה של האפליקציה למכשירים או באישור מחדש של תנאי הסכם זה.
2.5. השימוש בשירות yesGO מותר באופן אישי בלבד. אתה מתחייב כי אתה ומי ממשתמשי כל המכשירים הרשומים שיצורפו על ידך לא תעשו שימוש בסיסמה ו/או בקוד הזדהות של אחר ולא תמסרו את הסיסמה ו/או את קוד ההזדהות לכל צד שלישי אשר לא צורף על ידך לשירות yesGO . חשוב לשמור על סודיות הסיסמה ו/או קוד ההזדהות ולדווח לנו במקרה שתגלה שנעשה בה שימוש ללא הסכמתך.
2.6. מאחר שהגלישה באמצעות מכשירים הרשומים לשירות yesGO יכול שתעשה במסגרת חבילת גלישה בעלת קיבולת מוגבלת ככל שנקבעה כזאת בינך לבין ספק הגישה לאינטרנט, ומאחר שצפייה בתכני וידאו צורכת רוחב פס גדול, מומלץ לבצע את החיבור לשירות yesGO באמצעות רשתות בהן לא קיימת מגבלה כאמור על מנת למנוע מצב בו תואט או תחסם אפשרות הגלישה שלך על ידי הספקים הרלוונטיים או מצב בו תחויב בסכומים גבוהים עבור הגלישה.
2.7. שירות yesGO עושה שימוש ברוחב הפס שעומד לרשותך בפועל ואיכות הצפייה מושפעת מרוחב הפס הקיים בפועל. בנוסף, תיתכן השפעה על רוחב הפס שיוותר לשימושים נוספים שתבקש לעשות במקביל, וכן תיתכן השפעה של השימושים הנוספים שתעשה במכשירים או ברשת האינטרנט על רוחב הפס שיוותר לצורך השירות עד כדי השפעה על איכות הצפייה.
2.8. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש או פעולה בשירות yesGO , שלך או של מי ממשתמשי המכשירים הרשומים, לרבות אך לא רק, לכל חיוב בגין תכנים שיוזמנו בשירות yesGO ככל שיוזמנו תכנים כאמור, או בשידורי הטלוויזיה של yes ולכל הפרה של הוראות הסכם זה על ידך או על ידי מי ממשתמשי המכשירים הרשומים.

3. הזמנה ורכישת תכנים
3.1. ערוץ שיוזמן או יירכש על ידך ו/או מי ממשתמשי המכשירים הרשומים ומהווה חלק מהשירות, יהא זמין עבורך לצפייה הן בציוד (כלל הממירים לוויניים / הסטרימרים כהגדרתם להלן שברשותך ייקראו להלן "הציוד") שבביתך והן במכשירים הרשומים, ללא תלות באופן ההזמנה או הרכישה. תוכן VOD שיוזמן או יירכש על ידך ו/או משתמשי המכשירים הרשומים ומהווה חלק מהשירות, יהא זמין בציוד תומך VOD שבביתך (בכפוף להיותך מנוי לשירות yesVOD) ובמכשירים הרשומים, ללא תלות באופן ההזמנה או הרכישה. עם זאת, תכנים שהוזמנו במסגרת שירות ה- VOD בציוד שברשותך, לא יהיו זמינים במסגרת השירות, ובכלל זאת במכשירים הרשומים.
3.2. תכני VOD שיוזמנו על ידך ו/או מי ממשתמשי המכשירים הרשומים יהיו זמינים עבורך לצפייה באמצעות המכשירים עד למועד המוקדם מבין המועדים המפורטים להלן: (1) המועד שיצוין בעת הרכישה המקורית של המשדר; (2) המועד בו תבחר למחוק את המשדר; וביחס לערוצי VOD גם (3) המועד בו תחדל מלרכוש את ערוץ ה- VOD במסגרתו הוזמן המשדר.


4. הורדת תכנים למכשירים
yes שומרת לעצמה את הזכות לאפשר מעת לעת גם הורדה (downloading) של תכנים הכלולים בשירות yesGO למכשירים כך שניתן יהיה לצפות בהם גם ללא חיבור לרשת האינטרנט. התכנים יהיו זמינים לצפייה כאמור לפרקי זמן מוגבלים.
5. תשלום עבור שירות yesGO
5.1. בגין השירות, נהיה רשאים לגבות ממך תשלום חודשי קבוע כפי שזה יקבע מעת לעת במחירון ("דמי מנוי בגין השירות").
5.2. דמי המנוי בגין השירות, ככל שייגבו, הינם בתוספת לכל תשלום אחר בו תחויב בהתאם להתקשרותך עמנו כמנוי yes, והם יגבו ממך במסגרת התשלום החודשי שלך לנו כמנוי yes ובאמצעות אותו אמצעי תשלום בו מבוצע תשלום זה.
5.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכנו שירותים נוספים בגינם אנו נגבה ממך תשלום נוסף בהתאם למחירון yes, כפי שיעודכן מעת לעת.


6. בעלות, קניין רוחני והגבלות השימוש בשירות yesGO
6.1. הסכם זה מקנה רישיון אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי מסחרי, לשימוש בשירות yesGO, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה לשימוש בשירות yesGO בלבד, ואינו מהווה מכירה של השירות או התכנים המוצגים או נגישים דרכו בשום דרך ואופן ("הרישיון").
6.2. השירות, התכנים וכל חומר אחר הכלול בו, שלנו, של ספקינו ושל צדדים שלישיים אחרים לרבות תוכנות צד ג', מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני כולל בזכויות יוצרים כמו גם על-ידי דינים נוספים. ביחסים שבין הצדדים, כל זכויותינו וזכויות ספקינו או כל צד שלישי אחר, בשירות yesGO ובתכנים הנכללים בו, ובכלל זה זכויות הבעלות והקניין הרוחני (כולל אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, פטנטים וסימני מסחר) שמורות ונותרות בידינו או בידי ספקינו או בידי כל צד שלישי אחר המחזיק בהן, והרישיון אינו מעביר לבעלותך או מעניק לך או למשתמשי המכשירים הרשומים כל זכות בשירות yesGO ו/או בתכנים ו/או בקשר אליהם, למעט זכות מוגבלת להשתמש בשירות yesGO בהתאם לתנאי הסכם זה. כמו כן, הרישיון אינו מקנה לך או למשתמשי המכשירים הרשומים כל רישיון, למעט הרישיון המוענק לך במפורש לפי הסכם זה, לרבות רישיון להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי או סימן שירות yesGO שלנו ו/או של ספקינו. צד שלישי יוכל לאכוף את זכויותיו כלפיך במישרין, ואנו לא נהיה אחראים בגין הפרות, של ההסכם שלך או של משתמשי המכשירים הרשומים, בקשר עם תכני צד שלישי, בין אם על פי חקיקה מקומית או זרה, אמנות בינלאומיות, תקנות, חוזים, כללים, הסכמי משתמש וכיו"ב, החלים על השימוש שלך ושל משתמשי המכשירים הרשומים בתכני צד שלישי כלשהם.
6.3. אין בהסכם זה כדי להעניק זכות כלשהי ל"ביצוע פומבי". מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב כי אתה ומשתמשי המכשירים הרשומים לא תעשו שימוש בתוכן המוצג במסגרת השירות לצורך שימוש מסחרי, ביצוע פומבי ו/או שידור פומבי ו/או השמעה ו/או הקרנה פומבית, אלא אם הסדרת קבלת רישיון ותשלום תמלוגים בגין זכויות יוצרים ומבצעים לשימושים כאמור כנדרש בדין.
6.4. כמו כן, חל איסור להעתיק ו/או להקליט את תוכנו של התוכן ו/או כל חלק ממנו המוצג במסגרת השירות (בין באמצעות הורדה ובין אחרת), לשכפלו, לשנותו, להפיצו, לשדרו, להציגו בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעו, לפרסמו, להעניק רישיונות עבורו, ליצור עבודות נגזרות מתוכו, או להעבירו הלאה, ו/או להשתמש בו בכל דרך אחרת למעט צפייה לשימוש אישי, בין כעומד בפני עצמו ו/או כחלק ממוצר אחר, באופן זמני או קבוע.
6.5.אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו, לקבוע מגבלות צפייה בתכנים שונים, לרבות בחבילות תכנים או בערוצים (למשל מגבלת גיל, שעות צפייה, וכיוצא בזה). בנוסף, ייתכן כי ביום כיפור או במועדים אחרים (כגון ימי זיכרון, ימי חג ומועד וכיוצא באלה), לא יתאפשר שימוש בשירות yesGO או בחלקו (לרבות צפיה בחלק מהתכנים או בכולם), לרבות בדרך של איחוד שידורי ערוצים שונים, ולא תהיה זכאי להפחתת תשלום או לפיצוי כלשהו בשל כך.
6.6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לחסום לאלתר וללא הודעה מוקדמת, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך ו/או של כל אחד ממשתמשי המכשירים הרשומים לשירות yesGO ולנקוט בכל צעד אחר על פי דין, במקרה בו אתה או אחד ממשתמשי המכשירים הרשומים ביצעתם עבירה על הוראות דין או במקרה בו הפרתם תנאי מתנאי ההסכם, או במקרה של שימוש לא סביר שלך או של משתמשי המכשירים הרשומים בשירות yesGO, או במקרה שבו ביצעת פגיעה בזכויות קניין רוחני שלנו ו/או של צד שלישי או במקרה שקיים חשש סביר למעשה הונאה, פגיעה, היזק או שימוש בלתי מורשה בשירות yesGO, וכן לצרכי תחזוקה טכנית הדרושה לשירות yesGO.

7. תוכנות צד ג'
7.1. השירות מכיל, בין היתר, תוכנות של צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק תוכנה של חברת "דיסקרטיקס", תוכנת PlayReady DRM של Microsoft ובמקרה של שימוש במחשב אישי דורש גם התקנה של תוכנת Silverlight של Microsoft ("תוכנות צד ג'"). לצורך שימוש בשירות yesGO ייתכן שתידרש להתקין על המכשירים הרשומים לשירות yesGO תוכנות נוספות שלנו או של צד ג' או שנפנה אותך לאתרים של צדדים שלישיים לשם הורדת תוכנות צד ג' באמצעותם.
7.2. אתה ו/או משתמשי המכשירים הרשומים אינכם רשאים להעתיק את תוכנות צד ג' או כל חלק מהן ו/או למזג או לשלב את התוכנה עם ציוד, רשת, פלטפורמה, מוצר, תוכנה ו/או אפליקציה שלכם ו/או של כל צד שלישי.
7.3. אנו לא נישא באחריות לדיוק, לשלמות, לנאותות או לחוקיות של תוכנות צד ג' שיהיה עליך להתקין לשם שימוש בשירות yesGO (גם אם נספק אליהן קישוריות (hyperlinks) ו/או כל הפניה ו/או גישה אחרת), ואין לראות בכך משום אישרור, הרשאה או מצג לקשר שלנו עם כל צד שלישי או באחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם שימוש שלך או של משתמשי המכשירים הרשומים בתוכנות אלה, והנך מקבל על עצמך את מלוא האחריות והסיכון שבשימוש בהן. השימוש בתוכנות אלה אינו מוסדר בהסכם זה והינו בהתאם לתנאי השימוש שלהן. הנך מוותר בזה על כל זכות משפטית או זכות מן היושר או כל סעד או תרופה נגדנו בקשר לאמור.


8. תמיכה טכנית
8.1. מתכונת השימוש בשירות yesGO הינה עצמית, ותוכל לבצע פעולות שונות בשירות yesGO באופן עצמאי באמצעות אתר yes וזאת בהתאם לפעולה. אנו לא נהיה מחויבים להעניק לך תמיכה טכנית ופתרון תקלות בשירות yesGO באמצעות נציג, אולם אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להעניק לך תמיכה כאמור מכל סוג ובכל אופן שבו נמצא לנכון, לרבות תמיכה באמצעות נציג, צ'אט והנחיות כתובות המופיעות באתר yes ("תמיכה").
8.2. לא נהיה מחויבים להעניק לך תמיכה ברמת שירות או ברמה טכנית או באיכות כלשהי, ולא נישא בכל אחריות בגין תמיכה שהוענקה לבקשתך ו/או שעשית בה שימוש כלשהו, לרבות בגין השפעותיה והשלכותיה, ולרבות בגין כל נזק, תקלה, הפרעה, בעיה, האטה וכל השפעה אחרת כגון אלו, אשר נגרמו לקראת, במהלך או כתוצאה מתמיכה שניתנה לבקשתך ו/או שעשית בה שימוש כלשהו, וזאת לרבות בנוגע לחומרה או לתוכנה כלשהן, למכשירים הרשומים לשירות yesGO, כולם או חלקם, לנתב התקשורת ("ראוטר"), לרשת האינטרנט או כל רשת תקשורת שהיא, ולמכשירים כלשהם, כהגדרתם לעיל.


9. פרטיותך חשובה לנו
9.1. אנו מחויבים להגן על פרטיות הנתונים שלך או של משתמשי המכשירים הרשומים בהתאם לדין.
9.2. אנו וספקינו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות שימושיך ושימושי משתמשי המכשירים הרשומים בשירות yesGO, ולעבדו ו/או לעשות בו שימוש לצורך מחקר, בקרה וניתוח, לשיפור מתן השירות ולמטרות סטטיסטיות שונות לרבות מתן המלצות תוכן בשירות yesGO, וכן נהיה רשאים לאסוף מידע שיימסר לנו על ידך לצורך גביית כספים בקשר עם השירות, עריכת ומשלוח חשבונות, ליצירת קשר אתך מכל סיבה שהיא, ולשם אכיפת זכויותינו על פי - ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך ו/או פרטי משתמשי המכשירים הרשומים לאחר על פי סמכות - שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי ההסכם. אם תחליט להתחבר לשירות yesGO באמצעות אחת הרשתות החברתיות המוצעות בשירות yesGO, אנו וספקינו נהיה רשאים לאסוף מידע גם אודות פעולותיך ופעולות משתמשי המכשירים הרשומים בשירות yesGO במסגרת רשתות חברתיות. הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות אתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב מס' 991111811 . אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת השירות.
9.3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או של משתמשי המכשירים הרשומים או אודות שימושכם בשירות yesGO, גם ללא הסכמתך, אם נאמין בתום לב כי פעולה זו הכרחית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על זכויותינו בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבנינו ו/או בנינו לבין צדדים שלישיים; (3) לפעול כדי לאכוף את תנאי השירות; (4) במקרי חירום מתאימים, להגנתך.


10. היעדר התחייבות
10.1. השימוש בשירות yesGO ואיכות הצפייה בתכנים כפופים, בין היתר, למאפיינים שאינם תלויים בנו כגון המכשירים בהם תעשה שימוש ותקינותם, מאפייני חומרה או תוכנה של המכשירים זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות ומהירות הגלישה בפועל או רוחב הפס באמצעותו נצרך השירות. אנו נפעל על מנת לאפשר לך צפייה מיטבית באמצעות השירות, ואולם אין אנו מתחייבים כי השירות יתמוך בצפייה בכל תוכן שנבחר על ידך לצפייה או לאיכות צפייה מסוימת לרבות מקום בו יופיע סמליל "HD".
10.2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, בהתאם לשיקול דעתנו, את השירות שאנו מעניקים, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, ולרבות שינוי סוג והיקף השירות, ללא כל הודעה מראש ומבלי שיהיה בכך בכדי להקים לך זכות לפיצוי כלשהו, מעבר להפסקת גבית תשלום נוסף בגין שירות שבוטל ולגביו שולם תשלום נפרד, ככל ששולם. בכל מקרה לא יהיה בשינוי או ביטול כאמור כדי להקים לך זכות להפחתה כלשהי בדמי המנוי בגין השירות או בדמי המנוי לשידורי הטלוויזיה של yes.
10.3. התוכן הנכלל בשידורי yesGO אינו תואם באופן מלא את תוכן הנכלל בשידורי הטלוויזיה של yes, כהגדרתם לעיל ולא כל הערוצים ותכני ה-VOD הזמינים במסגרת שידורי הטלוויזיה של yes יהיו זמינים בשירות yesGO. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל ו/או להוסיף ו/או לשנות את התוכן אשר יהיה זמין לצפייה במסגרת השירות ו/או להגביל את התוכן אשר יהיה זמין בחלק מהמכשירים הרשומים לשירות yesGO בשל מגבלות הקשורות בזכויות יוצרים ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות תכנים מסוימים אשר יהיו זמינים בערוצים במסגרת שידורי הטלוויזיה של yes, אולם לא יהיו זמינים בערוצים במסגרת שידורי yesGO. לא יהא באמור כדי להקים לך זכות להפחתה כלשהי בדמי המנוי בגין השירות או בדמי המנוי לשידורי הטלוויזיה של yes.
10.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל ו/או להוסיף ו/או לשנות את התוכן אשר יהיה זמין לצפייה ואת מאפייני השירות השונים (לרבות האפשרות לבצע הקלטת תכנים או שימוש ב - catchup) במסגרת השירות ו/או להגביל את התוכן אשר יהיה זמין בחלק מהמכשירים הרשומים לשירות yesGO בשל מגבלות הקשורות בזכויות יוצרים ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות תכנים ומאפיינים מסוימים אשר יהיו זמינים בערוצים במסגרת שידורי הטלוויזיה של yes, אולם לא יהיו זמינים בערוצים במסגרת שידורי yesGO או יהיו זמינים בהתאם לפרטי מנוי yes . לא יהא באמור כדי להקים לך זכות להפחתה כלשהי בדמי המנוי בגין השירות או בדמי המנוי לשידורי הטלוויזיה של yes.
10.5. לידיעתך, יתכן שהתוכן המשודר במסגרת שידורי yesGO יועבר בשיהוי לעומת השידור המועבר במסגרת שידורי הטלוויזיה של yes.

11. הגבלת אחריות
11.1. השירות (לרבות תוכנות ותוכנות צד ג', ולרבות כל מתן תמיכה בשירות yesGO על-ידנו) מסופק לך על בסיס "כמו שהוא" ("as is"), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן. אין אנו מתחייבים כי השירות ו/או התוכנות ו/או התמיכה יפעלו או יינתנו בלא שגיאות או ברמה או באיכות טכנית או תכנית כלשהי, כי התוכנות או התכנים בהם אתה או משתמשי המכשירים הרשומים תעשו שימוש הינם נקיים מווירוסים, או כי אנו או ספקינו נתקן שגיאות כלשהן בשירות yesGO ו/או בתוכנה, בין אם בכלל ובין אם ברמה או באיכות כלשהי.
11.2. אין אנו מציגים מצג כלשהו ולא נישא בכל אחריות או חבות בגין הדיוק, התוכן, השלמות, המהימנות, רמת השירות וטיב השירות, התפעוליות (operability) או הזמינות של השירות ו/או התוכנה, או כל תוכן של צד שלישי כלשהו הניתן לצפייה באמצעות השירות, ואין אנו נושאים בכל אחריות או חיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, תמיכה בשירות yesGO, בעלות ואי-הפרת זכויות.
11.3. לא נישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך ו/או משתמשי המכשירים הרשומים ו/או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא בקשר לשימוש בשירות yesGO או להעדר אפשרות להשתמש בו, ו/או בקשר למתן תמיכה בשירות yesGO ככל שתינתן, כולל, בין היתר, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת המכשירים או בעיות במחשב או במכשירים בעקבות קבלת השירות, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם קיבלנו הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ואנו לא נישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו בקשר לשימוש בשירות yesGO. הסעד היחיד העומד לרשותך בקשר לכל בעיה שהיא בקשר לשירות yesGO או במקרה שלא תהיה שבע רצון מן השירות הינו לבטל את השירות ולחדול משימוש בו.
11.4. בשום מקרה, אנו לא נהיה אחראים בשום צורה או אופן לכל פגיעה ברוחב הפס, למיצוי קיבולת של חבילת גלישה שסוכמה בינך לבין ספק גישה לאינטרנט, לעלויות השימוש ברשת האינטרנט, או להשפעה של השימוש בשירות yesGO על שימושים נוספים שתעשה ברשת האינטרנט במכשירים או להשפעת השימושים הנוספים כאמור על השירות, לרבות אך לא רק טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירות, ככל שהם נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת אחרת או במכשירים.
11.5. מבלי לגרוע מהאמור, אחריותנו הכוללת, לרבות של נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והשלוחים שלנו, ומי מספקינו, בקשר לשימוש שתעשה בשירות yesGO, ותרופתך הבלעדית במקרה שאנו נימצא אחראים על אף הגבלות האחריות שלעיל, תהיה מוגבלת לסכום ששילמת בפועל (אם בכלל) עבור השירות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק.
11.6. יהיה עליך לשפות אותנו, את ספקינו וכל הפועלים מטעמינו ולהגן עליהם מפני כל דרישה או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בניגוד לתנאי השימוש בשירות yesGO ובתכנים (לרבות כתוצאה מהפרתך ו/או משתמשי המכשירים הרשומים את תנאי השימוש של תוכנות צד ג'), ולרבות במקרה של הפרת זכויות קנין רוחני לרבות זכויות יוצרים.
11.7. האמור בסעיף זה בא להוסיף ואינו גורע מכל חסינות, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לנו או אשר יוענקו לנו בעתיד על-פי הוראות הדין.

12. פרסום
12.1. אנו נהיה רשאים להציג במסגרת השירות ו/או באתר השירות פרסומות, מודעות ומידע מסחרי של צד שלישי ("הפרסום"), בכל אופן שהוא, לרבות בטקסט, בתמונה ובקול ובכל דרך שהיא, לרבות לפני שידור התוכן, במהלכו ולאחר שידורו.
12.2. הפרסום עצמו אינו מהווה כל המלצה ו/או עידוד מטעמנו לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרתו.
12.3. האחריות לפרסום, לרבות לתוכנו, פרטי המידע הנכלל בו, אמיתותו והזכויות למוצג בו היא על הצד השלישי בלבד ואנו לא נישא באחריות כלשהי בקשר לכך.


13. כללי
13.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההסכם בכל עת והסכם מתוקן כאמור ייכנס לתוקף עם אישורך את תנאיו. אם ייקבע שתנאי כלשהו מתנאי ההסכם אינו ניתן לאכיפה, אזי אותו תנאי יתוקן אך ורק במידה הנחוצה על מנת שיהיה ניתן לאכיפה, ואותה החלטה לא תשפיע על אכיפתו של אותו תנאי בנסיבות אחרות כלשהן, או על תנאיו האחרים של ההסכם.
13.2. לידיעתך:
13.2.1. השימוש בשירות yesGO יתאפשר למנויי yes בלבד; במקרה של ניתוק ו/או הפסקה זמנית ("הקפאה") של שידורי הטלוויזיה של yes ינותק ו/או יופסק זמנית באופן מיידי גם שירות yesGO.
13.2.2. מספר המכשירים הרשומים לשירות yesGO הינו מוגבל, וכן גם סוג המכשירים (טאבלט וטלפון חכם או כל סוג אחר כפי שייקבע על ידינו מעת לעת), כמפורט באתר yes.
13.2.3. תוכל לעשות שימוש בשירות yesGO במספר מוגבל של מכשירים בו זמנית מתוך המכשירים הרשומים לשירות yesGO, כמפורט באתר yes.
13.2.4. החלפת המכשירים הרשומים תתאפשר מספר מוגבל של פעמים מדי חודש קלנדרי, או בכל תקופה אחרת כפי שנקבע מעת לעת, כמפורט באתר yes.
13.2.5. אנו נהיה רשאים להפסיק שידור משדר או תוכן במסגרת השירות במקרה ובו המכשיר נמצא במצב המתנה ואינו פעיל מעל לזמן מסוים.
13.2.6. אנו נהיה רשאים למנוע לחלוטין ו/או להגביל את האפשרות לייצא תכנים בשירות yesGO מהמכשירים למכשירים או למסכים אחרים.
13.2.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 13.2.1 - 13.2.4 לעיל, אנו שומרים לעצמנו את האפשרות לשנות בכל עת את המגבלות המצוינות בסעיפים אלה, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
13.3. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי כל מחלוקת, עילה משפטית או תביעה בקשר להסכם זה תידון אך ורק בבתי המשפט בישראל.

14. ביטול השירות
14.1. בכל עת תוכל להפסיק את השימוש בשירות yesGO באמצעות כניסה לאזורך האישי באתר yes, ובחירה באפשרות ביטול השירות, או באמצעות הודעה לשירות הלקוחות שלנו על רצונך לבטל את השירות ואנו נמלא את בקשתך תוך שלושה ימי עבודה ונפסיק לחייבך בדמי מנוי עבור השירות ככל שזה שולם על ידך. במקרה של הפסקת השירות במהלך חודש צפייה, החיוב החודשי של דמי המנוי הקבועים יבוצע בהתאם לתקופה בה צרכת את השירות בחודש בו ביקשת להפסיק את השימוש בשירות yesGO (לא כולל חיובים נוספים). יובהר, כי מחיקת האפליקציה ו/או הקישור לשירות yesGO מאחד המכשירים אינה מהווה ביטול השירות והפסקת חיובך כאמור.
14.2. לצורך הודעת ביטול תוכל לפנות אלינו באתר yes או אל שירות הלקוחות שלנו באחת מהדרכים הבאות: בכתובת: היוזמה 6 אזה"ת כפר סבא, 44425 ; בטל': 1-800-20-8000 ; בפקס: 09-7616193 ; בדוא"ל: info@yestv.co.il ; די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ח.פ. 51-270-513-8.
14.3. לידיעתך, במקרה שתחליט לבטל את השירות ו/או להסיר את אחד המכשירים הרשומים בשירות yesGO, יביא הדבר גם למחיקת כל היסטורית הפעילות שלך ו/או של המכשירים הרשומים במסגרת השירות. בהתאם, אם תחליט להצטרף מחדש לשירות yesGO ו/או לצרף מכשיר רשום, הדבר יצריך רישום מחדש לשירות yesGO.
14.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את מתן השירות, כולו או חלקו, ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
14.5. בנוסף, הסכם זה יפוג אוטומטית אם תפר תנאי כלשהו מתנאיו ו/או אם לא תשלם לנו את מחיר השירות (ככל שיידרש), ובמקרים אלו יעמדו לרשותנו כל הסעדים הנתונים לנו על פי ההסכם ועל פי דין.

תנאי שימוש yesGo