דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

hahamama_hozeret

תקנון  פעילות "החממה חוזרת"


1.​  הגדרות
חברת די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ("yes") מקיימת פעילות ספיישל בנושא הסדרה "החממה" ("הסדרה") ומזמינה את חברי עמוד yestv@ באינסטגרם ובפייסבוק להשתתף בפעילות שתנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה ("הפעילות").

2.  פרשנות
   2.1.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
   2.2.  בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
   2.3.  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
   2.4.  נספח א' הינו חלק בלתי נפרד מהתקנון.

3.  השתתפות בפעילות
   בפעילות זכאי להשתתף כל אדם אשר יש לו שם משתמש ברשת האינסטגרם או בפייסבוק ("המשתתף"). כל משתתף שעמד בתנאי תקנון זה יוכל לזכות בפרס השני כהגדרתו
   בסעיף ‎5.5 להלן. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי הזכיה במקום הראשון תתאפשר לאדם שהינו לקוח  yes בלבד אשר יש לו שם משתמש ברשת האינסטגרם כאמור.

4.  הפעילות
   4.1.  הפעילות תחל ביום ראשון 27.12.15 בשעה 12:00 ותסתיים ביום חמישי  7.1.16 בשעה 16:00 ("תקופת הפעילות").
   4.2.  yes שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.

5.  הפרס ובחירת הזוכה
   5.1.  במהלך תקופת הפעילות יוזמנו המשתתפים להעלות לחשבון האינסטגרם שלהם או לשתף בתגובה לפוסט בעמוד הפייסבוק של yes שכתובתו:
   https://www.facebook.com/tv.yes/?fref=ts, תמונה של עצמם במקום שבו הכי בא להם לצפות בסדרות שלyes   ולכתוב באיזו סדרה בא להם לצפות במקום שבחרו ולתייג    את התמונה בפוסט אתyesGO# ואת העמוד yestv@ או בפוסט בעמוד הפייסבוק כאמור.
   5.2.  יודגש, כי משתתף אשר העלה תמונה ופרופיל המשתמש שלו באינסטגרם ו/או בפייסבוק מוגדר כ"פרטי", לא יוכל להשתתף בתחרות ובוודאי שלא יוכל לבוא בטענה כלפי
   yes אם לא שינה את ההגדרה מ"פרטי" ל"ציבורי".
   5.3.  המשתתף מאשר בזאת ומתחייב כי:
   5.3.1.  העלה רק תמונה העונה על הדרישות בתקנון זה.
   5.3.2.  יפרסם אך ורק תמונה העונה על כללי המשחק ושאינה: בלתי הולמת, פוגעת בזכות של אדם אחר, בלתי חוקית, מאיימת, מוציאה דיבה ו/או לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה,
   גזענות או כל תמונה או הפוגעת בצנעת הפרט ו/או הכלל וכן שעלולה לפגוע ברגשות הציבור.
   5.3.3.  התמונה לא תכלול חומר בלתי חוקי, לרבות אך לא רק כזה המהווה הוצאת לשון הרע ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או חומר שיש בו כדי להפר זכויות של צד ג' כלשהו
   ובכלל זה זכויות קניין רוחני.
   5.3.4.  התמונה הינה "נחלת הציבור", וכי לא תהא לכל צד ג' אחר טענות ו/או דרישות בהקשר אליה.
   5.4.  yes רשאית, אך אינה חייבת, לא להעלות לאתר או להוריד מהאתר כל תמונה שהיא אם היא סבורה שהועלתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול
   דעתה המוחלט והבלעדי וזאת מבלי שתוטל עליה אחריות כלשהי לתמונות כאמור. בנוסף, yes רשאית לפסול תמונות מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף אין ולא תהיה
   טענה בגין כך.
   5.5.  בתום תקופת הפעילות, יזכה המשתתף ששכנע את צוות השופטים שיורכב מנציגיyes  ("הוועדה"), כי התמונה שלו היא המקורית, המיוחדת והמעניינת בפרס הראשון שהינו:
   אייפד AIR 2, 64 ג'יגה. כמו כן, יזכו 6 משתתפים נוספים הבאים אחרי המשתתף הראשון שזכה בפרס הראשון כאמור, בכרטיס זוגי לסרט בסינמה סיטי או בכל מקום אחר לשיקול
   דעתה הבלעדי  של yes (בהתאמה – "הזוכים" ו- "הפרסים"). החלטת הוועדה הינה סופית ומוחלטת ואינה ניתנת לערעור. קבלת הפרס כפופה לחתימת הזוכה על נספח א' המצ"ב
   לתקנון.
   5.6.  ככל שהזוכה בפרס הראשון הינו קטין מתחת לגיל 18 או שאינו קטין אולם מתגורר עם הוריו, עליו להציג בפני yes פרטים אודות הוריו שהינם לקוחות yes כמתחייב בסעיף ‎3
   לעיל ורק לאחר ש-yes אימתה פרטים אילו, יהיה זכאי אותו זוכה לפרס.
   5.7.  ההודעה על הזכייה תועבר לזוכים באמצעות פנייה אישית למשתתף הזוכה לחשבון האינסטגרם שלו בכפוף לכך שעומד בתנאי תקנון זה  לא יאוחר מיום ה- 7.1.16 בשעה
   16:00.
   5.8.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎5.6 לעיל, ככל ש-yes לא תצליח להשיג את מי מהזוכים וזאת לאחר מספר ניסיונות, תועבר זכאותם למשתתף הבא בתור בהתאם לשיקול דעתה
   הבלעדי של yes ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי yes בעניין.
   5.9.  את הפרס יוכל לקבל הזוכה במשרדי yes ברחוב היוזמה 6 כפר סבא או בכל דרך אחרת שתיראה ל-yes על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה בנושא תימסר לזוכה כמפורט
   בסעיף ‎5.7 לעיל.
   5.10.  yes שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרסים חלופיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   5.11.  הפרס הינו אישי למשתתף הזוכה בלבד, ואינו ניתן  להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
   5.12.  ההשתתפות בפעילות וזכייתו של המשתתף בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של yes, ובהשתתפותו בפעילות מביע
   המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ב-facebook, רדיו ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי ש-yes תמצא לנכון.  
   5.13.  yes שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף בפעילות משום הפרה
   של הוראות תקנון זה ו/או הדין.

6.  כללי
   6.1.  תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות,
   מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
   6.2.  ככל שמגורם כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז על זוכה שגוי,
   כי אז ל-yes אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ולא תעמוד לו כל טענה כלפיהן בקשר עם הפעילות. 
   6.3.  המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה,
   לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות
   ו/או שיבוש תוצאה או מועד השתתפות.
   6.4.  למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט yes ו/או מי מטעמה עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל,
   ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה
   ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי yes ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.  
   6.5.  ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה, ו-yes לא תישא באחריות לכל נזק
   (לרבות נזק גוף), ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לזוכה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות ו/או עם הפרס ו/או עם מימושו.
   6.6.  yes אינה אחראית כלפי הזוכה לאיכות הפרס שבמסגרת הפעילות או לתנאים בהם יסופק הפרס.
   yes לא תהא אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים או לאספקתם, ובכלל זה yes לא תהא אחראית למעשה ו/או מחדל של נותני שירותים.
   6.7.  yes רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרסים,
   בהודעה אשר תתפרסם באתר בו מתפרסם תקנון הפעילות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים ו/או הזוכה מוותרים על כל טענה
   בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות.
   6.8.  עובדי yes אינם רשאים להשתתף בפעילות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
   6.9.  מובהר ומוסכם כי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם ו/או לשמור ברשות המשתתף את הפעילות ו/או תוכנו.
   6.10.  תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות באתר ובמשרדי yes בכתובת היוזמה 6 א.ת. כפר סבא 44425.

הורדת התקנון ונספח א'​​​ בפורמט PDF


להורדת הטו​פס 

hahamama_hozeret